Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Social and ecological challenges of market-oriented shrimp farming in Vietnam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33053

Title: Social and ecological challenges of market-oriented shrimp farming in Vietnam
Authors: Ngo, Thi Phuong Lan
Keywords: Shrimp farming;The Mekong Delta of Vietnam;Market-oriented production;Risky business;Social and ecological challenges;Labor migration
Issue Date: 2013

Healable shape memory (thio)urethane thermosets

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33070

Title: Healable shape memory (thio)urethane thermosets
Authors: Nguyen, T. Le Thu
Truong, Thu Thuy
Nguyen, Tran Ha
Keywords: SELF-HEALING POLYMERS;DIELS-ALDER REACTION;POLYURETHANES
Issue Date: 2015

Efficient microencapsulation of a liquid isocyanate with in situ shell functionalization

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33076

Title: Efficient microencapsulation of a liquid isocyanate with in situ shell functionalization
Authors: Nguyen, Le-Thu T.
Hillewaere, Xander K. D.
Teixeira, Roberto F. A.
Keywords: SELF-HEALING POLYMERS;;MICROCAPSULES;CHEMISTRY
Issue Date: 2015

An analysis of involuntary excess reserves, monetary policy and risk-taking behaviour of Chinese Banks

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33079

Title: An analysis of involuntary excess reserves, monetary policy and risk-taking behaviour of Chinese Banks
Authors: Vu, Hong Thai Nguyen
Boateng, Agyenim
Keywords: Involuntary excess reserve;Banks;;Monetary policy;China;Risk-taking
Issue Date: 2015

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Motivating employees through human resources management activities at Thang Long university = thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên thông qua hoạt động quản trị nhân lực tại Đại học Thăng Long

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54918

Title: Motivating employees through human resources management activities at Thang Long university = thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên thông qua hoạt động quản trị nhân lực tại Đại học Thăng Long
Authors: Phạm, Quý Long, supervisor
Hà, Nguyên , supervisor
Nguyễn, Thị Bích Hiền
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản trị nhân lực;Đại học Thăng Long;Động lực làm việc
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Quản trị Kinh doanh

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Dạy học văn thuyết minh trong chương trình trung học phổ thông từ định hướng so sánh đối chiếu. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57634

Title: Dạy học văn thuyết minh trong chương trình trung học phổ thông từ định hướng so sánh đối chiếu. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn : 60 14 01 11
Other Titles: Explicated literature teaching in high school program from orientation of comparation and collation
Authors: Hoàng, Thị Tuyết Nhung
Keywords: Ngữ văn;Dạy và học;Văn thuyết minh
Issue Date: 2016
Publisher: H. Trường Đại học Giáo dục

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Thi hành hình phạt tù chung thân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34170

Title: Thi hành hình phạt tù chung thân : Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Nguyễn, Thị Nhung
Keywords: Luật hình sự;Việt Nam;Thi hành án;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Khoa Luật
Description: 79 tr.

Kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34173

Title: Kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Vũ, Thị Nhiên
Keywords: Luật tố tụng hình sự;Việt Nam;Hoạt động tư pháp;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Khoa Luật
Description: 99 tr.

Những người tham gia tố tụng trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34174

Title: Những người tham gia tố tụng trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Dương, Văn Công
Keywords: Luật Tố tụng hình sự;Việt Nam;Người tham gia tố tụng;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Khoa Luật
Description: 117 tr.

Các quan niệm phổ biến về pháp luật trên thế giới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34177

Title: Các quan niệm phổ biến về pháp luật trên thế giới : Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Nguyễn, Minh Hoàng
Keywords: Pháp luật;Lịch sử nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Khoa Luật
Description: 128 tr.

Social and ecological challenges of market-oriented shrimp farming in Vietnam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33053 Title:  Social and ecological challenges of market-oriented shrimp farming in Vietnam ...